GasOlycka med gasol - HITTA HJÄLP HÄR

Med gasolinstallationer gäller det som inom så många andra områden i vår vardag, att det är bättre att förebygga än att bota. Ingå därför ett avtal med Kosan Gas om en säkerhetskontroll av gasolanläggningen minst en gång om året. Det bör också upprättas en evakueringsplan och utse en person som ansvarar för eventuell evakuering.

Med hänsyn till säkerheten är det tillsatt ett starkt luktande ämne till gasolen, som avslöjar eventuella läckage i installationen. Det är det tillsatta ämnet, som ger den karaktäristiska ”gasollukten . Om det läcker ut gasol från en tank, kommer ni alltid att känna det på lukten. Säkerställ en bra ventilation och undvik att använda eld och elektronisk utrustning. Det kan gå en stund innan lukten är helt försvunnen. Var uppmärksam på att gasol är tyngre än luft och lägger sig på golvet, i avlopp och i diken.

Enligt lagstiftningen är det ägaren/användaren av anläggningen som är ansvarig för anläggningens skick och underhåll.

Hämta översikten "Olycka med gasol, vad gör du?" Då har du alltid en guide i handen.

Guide Olycka, vad gör du?

brandolyckor

Gasolinstallation

 1. Larma Räddningstjänsten - ring 112

 2. Stäng ventiler  
  Stäng avstängningsventiler på gasolrör före och efter den antända läckan och låt elden brinna ut. Försök INTE att släcka med vatten om det inte är risk för antändning av andra brandfarliga material. Vid osäkerhet vilka ventiler som ska stängas av. Använd huvudavstängningsventilen för gasol.

läkageolyckor

Gasolinstallation

 1. Stoppa användningen av öppen eld
  Stäng av alla brännare, stoppa motorer och diverse elutrustning. Rökning förbjuden.

 2. Evakuera
  Evakuera alla i lokalen.

 3. Stäng ventiler
  Stäng närmaste avstängningsventiler på gasolledningen innanläckan, om det är möjligt. Stäng huvudavstängningsventilen vid gasledningens införing i byggnaden. 

 4. Vädra
  Öppna fönster och dörrar ut. Var uppmärksam på ev källare och avlopp, då gasolen sprids längs golvet och samlas i lågpunkter.

Gasoltank/gasolflaskor

 1. Larma Räddningstjänsten - ring 112

 2. Stäng huvudbrytaren
  Bryt strömmen till eventuella gasolförångare eller pumpar.

 3. Stäng ventiler  
  Försök INTE att släcka gasolbrand som kommer från ett läckage i anläggningen. Stäng istället tankens/flaskans ventil(er) och låt elden brinna ut. Det kan ta lite tid.

 4. Kyl tanken/flaskor
  Om det är möjligt, flytta bort flaskorna från värmen. Spruta ner gasoltanken/flaskorna med vatten för att hålla den/de skyddade med värmen från flammorna.

Gasoltank/gasolflaskor

 1. Stoppa användning av öppen eld
  Stäng av alla brännare, stoppa motorer och diverse elutrustning. Rökning förbjuden.

 2. Evakuera
  Evakuera alla i vindriktningen inom ca 100 m. Gå aldrig in i ett gasmoln.

 3. Stäng ventiler 
  Om läckaget är på rörinstallationen på tank/flaska, stäng ventilen på tank/flaska. Gå till ventilen från lovart (vindsidan).

 4. Larma Räddningstjänsten - ring 112
  Om det inte lyckas att stoppa utströmningen av gasol, larma Räddningstjänsten - informera om gasmolnets riktning från lovart (vindsidan).