Vad är gasol

ETT KOMPLEMENT TILL FÖRNYBAR ENERGI

Gasol är en biprodukt som utvinns vid raffinering av råolja och/eller naturgas. Gasen utvinns av den råolja, som kommer upp från oljeborrningar. Råoljan eller naturgasen, som bildas vid kemiska och geologiska processer i jorden genom miljoner av år, blir utnyttjat till 100% vid raffinering. 

Gasol är en säker, flexibel och miljömässigt försvarbar energikälla. Det är ett av de renaste fossila bränslena, släpper inte ut några miljögifter som t ex bly och tungmetaller och vid fullständig förbränning avges bara vatten och CO2. Därmed förorenar gasol varken jord eller grundvatten och har minimal inverkan på miljön.