Kosan Gas och miljön

Gasol - ett miljövänligt energi alternativ

 

En del av Kosan Gas miljöinsats består i att ge rådgivning till kunderna om de områden var gasolen är ett miljövänligare energi alternativ. Gasol är en fossil energiresurs och liksom med kol, naturgas och olja orsak till utsläpp av CO². Gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än kol och olja och bidrar därför i mindre grad till växthuseffekten och skonar miljön.

I jämförelse med olja, kol och de flesta biobränslen är utsläppet av andra partiklar som tungmetaller och damm väsentligt lägre från gasol, vilket har positiv effekt på speciellt lokalmiljön och personer med luftvägsproblem.

Ser man på gasolens sk ”carbon footprint” – summan av dess utsläpp av västhusgaser – är gasol ett av de renaste och konventionella tillgängliga bränslena. Gasol avger primärt vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2) vid förbränning. I jämförelse med de andra fossila energikällorna avger gasol bara få hälsoskadliga partiklar.

I jämförelse med olja, kol och vissa biobränslen är utsläppet av andra partiklar som tungmetaller och damm väsentligt lägre från gasol.

Fakta CO2

VID FULLSTÄNDIG FÖRBRÄNNING AV GASOL BILDAS DET VATTEN OCH CO2

1 kg gasol bildar under forbränning 1,59 kg vatten och 2,93 kg CO2

Fördelar för miljön

MILJÖFÖRDELAR MED gasol

Inget spill

Vid ett gasolläckage, kommer inte gasol förorena jord eller grundvattenmagasiner. Detta är särskilt avgörande när man är verksam i miljömässigt känsliga områden som lantbruk, naturreservat eller på vatten.

Nästan inget utsläpp av svavel vid förbränning av gasol

Utsläpp av svaveloxid (SO2) i atmosfären. SO2 medverkar till att bilda surt regn, som är skadligt för många växter och vattenmiljöer. Vid gasol förbränning är det i stort sett inget utsläpp av svavel SO2, då den enda källan till svavel i gasol är i tillsats av doftämnen, odorant.

NOx utsläpp vid förbränning av gasol

NOx är en gemensam beteckning för alla kväveoxider. Nox bildas i förbränningskammaren tillsammans med kväve som finns naturligt i luften omkring oss. Gasol innehåller inte själv något kväve och ger därför väsentligt lägre halter av NOx än vid förbränning av olja. Det finns inget entydigt svar på hur mycket NOx som bildas, utan det beror av temperatur vid förbränningen, tryck och utformning av brännkammaren.

I förbränningszonen reagerar kvävet under värmepåverkan med luftens syre och bildas NOx. Mängden av NOx påverkas av flera faktorer som förbrännartyp, motordrift, luftöverskott/underskott, utformning av ev brännkammare och temperaturen i förbränningszonen.

Inget sot – en annan stor miljöbov

Det bildas i stort sett inget sot vid förbränning av gasol. Enligt ny forskning offentliggjort av AEGPL (Europeisk sammanslutning branschorgansiationer för gasol), bidrar sot från kol- och oljeförbränning – också känt som black carbon – till hela 16% av den globala uppvärmningen. Sot är därmed den största miljöboven efter CO2

Då sot är en partikel och inte en gas ger en reduktion av sotpartiklar en omedelbar effekt på atmosfären. Som jämförelse tar det cirka 100 år, innan man kommer börja märka effekten av vår CO2-reduktion.

Källor:
www.eof.dk/LPG/Klima
www.aegpl.eu/lpg-eu-policy/black-carbon.aspx

 

Läs mer om biogasol och Kosan BioMix.

Fakta

Miljöcertifiering

Vårt miljöarbete är en integrerad del av vår ISO 9001:2008-certifiering och omfattar inköp, försäljning och distribution av gasol samt projektering, installation och service av gasolanläggningar.