SEVESO-INFORMATION KOSAN GAS TANK VOITH FABRICS

till allmänheten från Kosan Gas Sverige AB

INFORMATIONEN OMFATTAR

 1. Kosan Gas tank vid Voith Fabrics
 2. Information om gasol
 3. Vad man ska tänka på vid en eventuell olycka
 4. Kosan Gas säkerhetsarbete och senaste tillsyn
 5. Kontaktuppgifter

1. Kosan Gas tank vid Voith Fabrics

Adress: Bruksvägen 6, 640 10 Högsjö

Verksamheten klassas som Sevesoverksamhet i den lägre graden och omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-olyckor.

Kosan Gas Sverige AB lagrar och distribuerar gasol (LPG, extremt brandfarlig konden-serad gas). Det finns vid verksamheten en gasoltank på 200 m3 (maximalt nästan 100 ton). Gasolen förvaras i lagertanken och distribueras till förångarstationen där den för-ångas till gasfas för att sedan gå ut i ett mindre gasolnät för uppvärmning av fastigheter och en ansluten processindustri i form av Voith Paper Fabrics. Det finns en riskanalys som uppdateras regelbundet efter beslut på driftsgruppsmöte.

2. Information om gasol

Gasol är:

 • En brandfarlig och färglös gas
 • Tyngre än luft och kan därför ibland samlas i lågt liggande områden
 • Gasol luktar illa (svavelliknande doft pga ett tilssatt luktmedel)
 • Utsläpp av gasolvätska bildar ett kallt vitt moln vid läckage.

För mer info om gasol klicka här

3. Vad man ska tänka på vid en eventuell olycka

Fara för olyckor
Uppstår läckage av gasolvätska kan följande ske:

 • Ett läckande vitt gasmoln kan ge köldskador
 • Ett antänt gasmoln kan ge skador pga brand och värme

Åtgärder vid tillbud eller olycka

 • Larma Räddningstjänsten ring 112
 • Kör eller rör dig inte in i vitt gasmoln
 • Utrym området, om möjligt tvärs mot vindriktningen
 • Följ instruktioner från Räddningstjänsten

4. Kosan Gas säkerhetsarbete

Kosan Gas har vidtagit lämpliga åtgärder för att minska riskerna samt förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Datum för senaste tillsyn av Länsstyrelsen var 2016-11 23.

Tillståndet för att lagra och hantera brandfarliga varor förnyades sommaren 2017.

5. Kontaktuppgifter

Kosan Gas Sverige AB
P.O Box 142 64
400 20 GÖTEBORG

Besöksadress:
Backa Bergögata 14
422 46 Hisings Backa

T. 031-65 52 00
E. mail@kosangas.se
www.kosangas.se